Διεθνής τιμή σιταριού

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

€/kg

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή σκληρού σιταριού (No.1 Hard Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή μαλακού σιταριού (Soft Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό.

Πηγή Παγκόσμια Τράπεζα