Διεθνής τιμή σιταριού

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Μέση μηνιαία τιμή σκληρού σιταριού (No.1 Hard Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό.

Μέση μηνιαία τιμή μαλακού σιταριού (Soft Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό.

Πηγή Παγκόσμια Τράπεζα