Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή currentPath:"node\/10"

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή