Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κτηνοτροφικό καλαμπόκι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή