Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κτηνοτροφική βρώμη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή