Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κτηνοτροφική σίκαλη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή