Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κτηνοτροφικό σιτάρι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή