Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Λαμπάντε ελαιόλαδο

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή