Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Χοιρίδια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή