Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Pigmeat Class E

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή