Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Bόδια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή