Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Παρθένο ελαιόλαδο

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή